ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (စက်တင်ဘာ-၃၀ ရက်)

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (စက်တင်ဘာ-၃၀ ရက်) Voice of Myanmar -အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရောင်းဈေး – ၃၃၁၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၂၆၀ ကျပ် -စင်္ကာပူ ရောင်းဈေး – ၂၃၉၅ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၂၃၄၅ ကျပ် -ယူရို ရောင်းဈေး – ၃၅၆၁ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၄၉၆ ကျပ် -ထိုင်းဘတ် ရောင်းဈေး – ၉၂.၅၉ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၉၀.၉၀ ကျပ် -မလေးရှားရင်းဂစ် ရောင်းဈေး – ၇၁၄ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၇၀၀ ကျပ် -တရုတ်ယွမ် ရောင်းဈေး – ၄၅၈ ကျပ် ဝယ်ဈေး –…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (စက်တင်ဘာ-၂၉ ရက်)

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (စက်တင်ဘာ-၂၉ ရက်) Voice of Myanmar -အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရောင်းဈေး – ၃၃၀၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၂၅၀ ကျပ် -စင်္ကာပူ ရောင်းဈေး – ၂၃၈၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၂၃၃၀ ကျပ် -ယူရို ရောင်းဈေး – ၃၄၈၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၄၁၈ ကျပ် -ထိုင်းဘတ် ရောင်းဈေး – ၉၀.၉၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၈၉.၂၈ ကျပ် -မလေးရှားရင်းဂစ် ရောင်းဈေး – ၇၀၄ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၆၉၅ ကျပ် -တရုတ်ယွမ် ရောင်းဈေး – ၄၄၅ ကျပ် ဝယ်ဈေး –…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (စက်တင်ဘာ-၂၈ ရက်)

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (စက်တင်ဘာ-၂၈ ရက်) Voice of Myanmar -အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရောင်းဈေး – ၃၃၁၅ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၂၆၀ ကျပ် -စင်္ကာပူ ရောင်းဈေး – ၂၃၉၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၂၃၄၀ ကျပ် -ယူရို ရောင်းဈေး – ၃၄၈၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၄၁၈ ကျပ် -ထိုင်းဘတ် ရောင်းဈေး – ၉၀.၀၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၈၈.၄၉ ကျပ် -မလေးရှားရင်းဂစ် ရောင်းဈေး – ၇၁၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၆၉၈ ကျပ် -တရုတ်ယွမ် ရောင်းဈေး – ၄၄၇ ကျပ် ဝယ်ဈေး –…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (စက်တင်ဘာ-၂၇ ရက်)

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (စက်တင်ဘာ-၂၇ ရက်) Voice of Myanmar -အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရောင်းဈေး – ၃၃၃၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၂၇၅ ကျပ် -စင်္ကာပူ ရောင်းဈေး – ၂၄၁၅ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၂၃၇၀ ကျပ် -ယူရို ရောင်းဈေး – ၃၅၂၈ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၄၁၆ ကျပ် -ထိုင်းဘတ် ရောင်းဈေး – ၉၁.၇၄ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၉၀.၀၀ ကျပ် -မလေးရှားရင်းဂစ် ရောင်းဈေး – ၇၁၅ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၇၀၅ ကျပ် -တရုတ်ယွမ် ရောင်းဈေး – ၄၄၉ ကျပ် ဝယ်ဈေး –…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (စက်တင်ဘာ-၂၆ ရက်)

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (စက်တင်ဘာ-၂၆ ရက်) Voice of Myanmar -အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရောင်းဈေး – ၃၃၅၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၂၉၅ ကျပ် -စင်္ကာပူ ရောင်းဈေး – ၂၄၄၅ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၂၄၀၀ ကျပ် -ယူရို ရောင်းဈေး – ၃၅၆၁ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၄၉၆ ကျပ် -ထိုင်းဘတ် ရောင်းဈေး – ၉၂.၁၆ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၉၀.၄၉ ကျပ် -မလေးရှားရင်းဂစ် ရောင်းဈေး – ၇၂၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၇၁၀ ကျပ် -တရုတ်ယွမ် ရောင်းဈေး – ၄၅၂ ကျပ် ဝယ်ဈေး –…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (သြဂုတ်-၁၉ ရက်)

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (သြဂုတ်-၁၉ ရက်) Voice of Myanmar -အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရောင်းဈေး – ၃၉၄၆ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၈၆၆ ကျပ် -စင်္ကာပူ ရောင်းဈေး – ၂၉၃၈ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၂၈၃၈ ကျပ် -ယူရို ရောင်းဈေး – ၄၂၅၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၄၁၁၃ ကျပ် -ထိုင်းဘတ် ရောင်းဈေး – ၁၁၀.၅၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၁၀၆.၉၅ ကျပ် -မလေးရှားရင်းဂစ် ရောင်းဈေး – ၈၅၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၈၂၃ ကျပ် -တရုတ်ယွမ် ရောင်းဈေး – ၅၃၉ ကျပ် ဝယ်ဈေး –…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (သြဂုတ်-၁၈ ရက်)

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (သြဂုတ်-၁၈ ရက်) Voice of Myanmar -အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရောင်းဈေး – ၃၇၇၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၇၀၀ ကျပ် -စင်္ကာပူ ရောင်းဈေး – ၂၇၆၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၂၆၉၀ ကျပ် -ယူရို ရောင်းဈေး – ၄၀၆၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၉၄၀ ကျပ် -ထိုင်းဘတ် ရောင်းဈေး – ၁၀၆.၂၄ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၁၀၂.၅၂ ကျပ် -မလေးရှားရင်းဂစ် ရောင်းဈေး – ၇၉၈ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၇၆၆ ကျပ် -တရုတ်ယွမ် ရောင်းဈေး – ၅၀၈ ကျပ် ဝယ်ဈေး –…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (သြဂုတ်-၁၇ ရက်)

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (သြဂုတ်-၁၇ ရက်) Voice of Myanmar -အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရောင်းဈေး – ၃၇၀၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၆၆၀ ကျပ် -စင်္ကာပူ ရောင်းဈေး – ၂၇၁၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၂၆၄၀ ကျပ် -ယူရို ရောင်းဈေး – ၃၉၉၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၈၇၀ ကျပ် -ထိုင်းဘတ် ရောင်းဈေး – ၁၀၄.၄၈ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၁၀၀.၈၂ ကျပ် -မလေးရှားရင်းဂစ် ရောင်းဈေး – ၇၉၈ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၇၆၆ ကျပ် -တရုတ်ယွမ် ရောင်းဈေး – ၅၀၈ ကျပ် ဝယ်ဈေး –…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (သြဂုတ်-၁၆ ရက်)

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (သြဂုတ်-၁၆ ရက်) Voice of Myanmar -အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရောင်းဈေး – ၃၆၆၅ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၆၀၀ ကျပ် -စင်္ကာပူ ရောင်းဈေး – ၂၆၉၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၂၆၁၀ ကျပ် -ယူရို ရောင်းဈေး – ၃၉၇၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၈၀၀ ကျပ် -ထိုင်းဘတ် ရောင်းဈေး – ၁၀၄ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၁၀၁ ကျပ် -မလေးရှားရင်းဂစ် ရောင်းဈေး – ၇၉၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၇၆၂ ကျပ် -တရုတ်ယွမ် ရောင်းဈေး – ၅၁၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး –…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (သြဂုတ်-၁၅ ရက်)

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (သြဂုတ်-၁၅ ရက်) Voice of Myanmar -အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရောင်းဈေး – ၃၆၄၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၅၄၀ ကျပ် -စင်္ကာပူ ရောင်းဈေး – ၂၆၇၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၂၅၇၀ ကျပ် -ယူရို ရောင်းဈေး – ၃၉၀၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၃၇၀၀ ကျပ် -ထိုင်းဘတ် ရောင်းဈေး – ၁၀၅ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၁၀၀ ကျပ် -မလေးရှားရင်းဂစ် ရောင်းဈေး – ၇၈၅ ကျပ် ဝယ်ဈေး – ၇၇၀ ကျပ် -တရုတ်ယွမ် ရောင်းဈေး – ၅၁၀ ကျပ် ဝယ်ဈေး –…

Read More
VOM News

FREE
VIEW