ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (မေ – ၂၃ ရက်)

Voice of Myanmar-အမေရိကန်ဒေါ်လာ‌ရောင်းဈေး – ၄၁၀၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၀၆၀ ကျပ်-စင်္ကာပူဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၃၀၄၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၉၇၀ ကျပ်-ယူရိုရောင်းဈေး – ၄၄၅၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၃၁၅ ကျပ်-ထိုင်းဘတ်ရောင်းဈေး – ၁၁၂.၈၃ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၁၁၀.၅၇ ကျပ်-မလေးရှားရင်းဂစ်ရောင်းဈေး – ၈၇၃ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၈၄၆ ကျပ်-တရုတ်ယွမ်ရောင်းဈေး – ၅၆၆ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၅၅၂ ကျပ်-ဂျပန်ယန်းရောင်းဈေး – ၂၆.၂၃ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၅.၄၄ ကျပ်-အိန္ဒိယရူပီးရောင်းဈေး – ၄၈.၉၃ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၇.၄၆ ကျပ်-ကိုရီးယားဝမ်ရောင်းဈေး – ၂.၉၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂.၈၉ ကျပ်-စတာလင်ပေါင်ရောင်းဈေး – ၅၁၀၇ ကျပ်ဝယ်ဈေး…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (မေ – ၂၂ ရက်)

Voice of Myanmar-အမေရိကန်ဒေါ်လာ‌ရောင်းဈေး – ၄၀၇၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၀၂၀ ကျပ်-စင်္ကာပူဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၃၀၁၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၉၆၀ ကျပ်-ယူရိုရောင်းဈေး – ၄၄၉၄ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၃၉၅ ကျပ်-ထိုင်းဘတ်ရောင်းဈေး – ၁၁၂.၃၆ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၁၀၉.၈၉ ကျပ်-မလေးရှားရင်းဂစ်ရောင်းဈေး – ၉၂၆ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၉၁၆ ကျပ်-တရုတ်ယွမ်ရောင်းဈေး – ၅၆၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၅၅၀ ကျပ်-ဂျပန်ယန်းရောင်းဈေး – ၂၆.၁၃ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၅.၅၆ ကျပ်-အိန္ဒိယရူပီးရောင်းဈေး – ၄၉.၀၇ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၇.၉၉ ကျပ်-ကိုရီးယားဝမ်ရောင်းဈေး – ၂.၉၉ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂.၉၂ ကျပ်-စတာလင်ပေါင်ရောင်းဈေး – ၅၁၀၇ ကျပ်ဝယ်ဈေး…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (မေ – ၂၁ ရက်)

Voice of Myanmar-အမေရိကန်ဒေါ်လာ‌ရောင်းဈေး – ၄၀၈၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၀၄၀ ကျပ်-စင်္ကာပူဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၃၀၂၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၉၅၀ ကျပ်-ယူရိုရောင်းဈေး – ၄၄၂၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၂၉၀ ကျပ်-ထိုင်းဘတ်ရောင်းဈေး – ၁၁၂.၅၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၁၁၀.၂၅ ကျပ်-မလေးရှားရင်းဂစ်ရောင်းဈေး – ၈၆၉ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၈၄၂ ကျပ်-တရုတ်ယွမ်ရောင်းဈေး – ၅၆၃ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၅၄၉ ကျပ်-ဂျပန်ယန်းရောင်းဈေး – ၂၆.၀၆ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၅.၂၈ ကျပ်-အိန္ဒိယရူပီးရောင်းဈေး – ၄၈.၉၃ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၇.၄၆ ကျပ်-ကိုရီးယားဝမ်ရောင်းဈေး – ၂.၉၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂.၈၉ ကျပ်-စတာလင်ပေါင်ရောင်းဈေး – ၅၀၇၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (မေ – ၂၀ ရက်)

Voice of Myanmar-အမေရိကန်ဒေါ်လာ‌ရောင်းဈေး – ၄၀၅၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၀၁၅ ကျပ်-စင်္ကာပူဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၃၀၁၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၉၄၀ ကျပ်-ယူရိုရောင်းဈေး – ၄၄၁၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၂၈၀ ကျပ်-ထိုင်းဘတ်ရောင်းဈေး – ၁၁၂.၂၂ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၁၀၉.၉၈ ကျပ်-မလေးရှားရင်းဂစ်ရောင်းဈေး – ၈၆၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၈၃၉ ကျပ်-တရုတ်ယွမ်ရောင်းဈေး – ၅၆၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၅၄၆ ကျပ်-ဂျပန်ယန်းရောင်းဈေး – ၂၆.၀၁ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၅.၂၃ ကျပ်-အိန္ဒိယရူပီးရောင်းဈေး – ၄၈.၆၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၇.၂၂ ကျပ်-ကိုရီးယားဝမ်ရောင်းဈေး – ၂.၉၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂.၈၉ ကျပ်-စတာလင်ပေါင်ရောင်းဈေး – ၅၀၇၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (မေ – ၁၉ ရက်)

Voice of Myanmar-အမေရိကန်ဒေါ်လာ‌ရောင်းဈေး – ၄၀၅၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၀၀၀ ကျပ်-စင်္ကာပူဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၃၀၀၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၉၅၀ ကျပ်-ယူရိုရောင်းဈေး – ၄၄၆၉ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၃၇၁ ကျပ်-ထိုင်းဘတ်ရောင်းဈေး – ၁၁၁.၇၃ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၁၀၉.၂၉ ကျပ်-မလေးရှားရင်းဂစ်ရောင်းဈေး – ၈၆၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၈၄၁ ကျပ်-တရုတ်ယွမ်ရောင်းဈေး – ၅၆၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၅၅၀ ကျပ်-ဂျပန်ယန်းရောင်းဈေး – ၂၅.၉၂ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၅.၃၆ ကျပ်-အိန္ဒိယရူပီးရောင်းဈေး – ၄၈.၇၉ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၇.၇၂ ကျပ်-ကိုရီးယားဝမ်ရောင်းဈေး – ၂.၉၉ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂.၉၃ ကျပ်-စတာလင်ပေါင်ရောင်းဈေး – ၅၀၇၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (မေ – ၁၈ ရက်)

Voice of Myanmar-အမေရိကန်ဒေါ်လာ‌ရောင်းဈေး – ၄၀၂၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၃၉၇၀ ကျပ်-စင်္ကာပူဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၂၉၈၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၉၃၀ ကျပ်-ယူရိုရောင်းဈေး – ၄၄၄၄ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၃၄၈ ကျပ်-ထိုင်းဘတ်ရောင်းဈေး – ၁၁၁.၁၁ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၁၀၈.၇၀ ကျပ်-မလေးရှားရင်းဂစ်ရောင်းဈေး – ၉၁၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၉၀၅ ကျပ်-တရုတ်ယွမ်ရောင်းဈေး – ၅၅၂ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၅၄၂ ကျပ်-ဂျပန်ယန်းရောင်းဈေး – ၂၅.၈၄ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၅.၈၂ ကျပ်-အိန္ဒိယရူပီးရောင်းဈေး – ၄၈.၃၁ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၇.၂၆ ကျပ်-ကိုရီးယားဝမ်ရောင်းဈေး – ၂.၉၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂.၉၁ ကျပ်-စတာလင်ပေါင်ရောင်းဈေး – ၅၀၅၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (မေ – ၁၇ ရက်)

Voice of Myanmar-အမေရိကန်ဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၄၀၃၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၃၉၉၀ ကျပ်-စင်္ကာပူဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၂၉၉၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၉၁၅ ကျပ်-ယူရိုရောင်းဈေး – ၄၃၇၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၂၄၅ ကျပ်-ထိုင်းဘတ်ရောင်းဈေး – ၁၁၁.၀၆ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၁၀၈.၈၄ ကျပ်-မလေးရှားရင်းဂစ်ရောင်းဈေး – ၈၅၉ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၈၃၃ ကျပ်-တရုတ်ယွမ်ရောင်းဈေး – ၅၅၇ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၅၄၃ ကျပ်-ဂျပန်ယန်းရောင်းဈေး – ၂၅.၈၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၅.၀၇ ကျပ်-အိန္ဒိယရူပီးရောင်းဈေး – ၄၈.၂၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၆.၈၀ ကျပ်-ကိုရီးယားဝမ်ရောင်းဈေး – ၂.၉၇ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂.၈၈ ကျပ်-စတာလင်ပေါင်ရောင်းဈေး – ၅၀၅၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (မေ – ၁၆ ရက်)

Voice of Myanmar-အမေရိကန်ဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၄၀၃၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၃၉၉၀ ကျပ်-စင်္ကာပူဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၃၀၀၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၉၂၅ ကျပ်-ယူရိုရောင်းဈေး – ၄၃၈၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၂၅၅ ကျပ်-ထိုင်းဘတ်ရောင်းဈေး – ၁၁၁.၀၉ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၁၀၈.၈၇ ကျပ်-မလေးရှားရင်းဂစ်ရောင်းဈေး – ၈၆၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၈၃၄ ကျပ်-တရုတ်ယွမ်ရောင်းဈေး – ၅၅၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၅၄၄ ကျပ်-ဂျပန်ယန်းရောင်းဈေး – ၂၆.၁၂ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၅.၃၄ ကျပ်-အိန္ဒိယရူပီးရောင်းဈေး – ၄၈.၂၉ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၆.၈၄ ကျပ်-ကိုရီးယားဝမ်ရောင်းဈေး – ၂.၉၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂.၈၉ ကျပ်-စတာလင်ပေါင်ရောင်းဈေး – ၄၉၉၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (မေ – ၁၅ ရက်)

Voice of Myanmar-အမေရိကန်ဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၄၀၃၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၃၉၉၀ ကျပ်-စင်္ကာပူဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၂၉၈၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၉၁၀ ကျပ်-ယူရိုရောင်းဈေး – ၄၃၆၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၂၃၅ ကျပ်-ထိုင်းဘတ်ရောင်းဈေး – ၁၁၀.၂၆ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၁၀၈.၀၅ ကျပ်-မလေးရှားရင်းဂစ်ရောင်းဈေး – ၈၅၆ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၈၃၀ ကျပ်-တရုတ်ယွမ်ရောင်းဈေး – ၅၅၇ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၅၄၃ ကျပ်-ဂျပန်ယန်းရောင်းဈေး – ၂၅.၇၇ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၅.၀၀ ကျပ်-အိန္ဒိယရူပီးရောင်းဈေး – ၄၈.၂၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၆.၃၈ ကျပ်-ကိုရီးယားဝမ်ရောင်းဈေး – ၂.၉၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂.၈၇ ကျပ်-စတာလင်ပေါင်ရောင်းဈေး – ၄၉၉၅ ကျပ်ဝယ်ဈေး…

Read More

ယနေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (မေ – ၁၄ ရက်)

Voice of Myanmar-အမေရိကန်ဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၃၉၉၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၃၉၅၀ ကျပ်-စင်္ကာပူဒေါ်လာရောင်းဈေး – ၂၉၁၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၈၆၀ ကျပ်-ယူရိုရောင်းဈေး – ၄၃၄၈ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၂၅၅ ကျပ်-ထိုင်းဘတ်ရောင်းဈေး – ၁၀၈.၇၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၁၀၆.၃၈ ကျပ်-မလေးရှားရင်းဂစ်ရောင်းဈေး – ၈၉၇ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၈၈၇ ကျပ်-တရုတ်ယွမ်ရောင်းဈေး – ၅၅၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၅၄၀ ကျပ်-ဂျပန်ယန်းရောင်းဈေး – ၂၅.၆၄ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂၄.၀၉ ကျပ်-အိန္ဒိယရူပီးရောင်းဈေး – ၄၇.၈၉ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၄၆.၈၆ ကျပ်-ကိုရီးယားဝမ်ရောင်းဈေး – ၂.၉၂ ကျပ်ဝယ်ဈေး – ၂.၈၆ ကျပ်-စတာလင်ပေါင်ရောင်းဈေး – ၄၉၄၀ ကျပ်ဝယ်ဈေး…

Read More
VOM News

FREE
VIEW