ကုန္ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းကို တရားဝင္ဖြင့္လွစ္

 

ရန္ကုန္ – ႏိုဝင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၈-

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြက္ ယာဥ္ေၾကာ သြားလာေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေသာကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ Yangon Dry Port ကို ရြာသာၾကီးတြင္ ယေန႔ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဤကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္၊စီမံ၊ လႊဲေျပာင္းစနစ္ (Build, Operate and Transfer, BOT) system) ျဖင့္ KM Terminal & Logistics Limited မွ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ဒီေန႔ ရန္ကုန္မွာ ရြာသာၾကီး ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ဖြင့္လိုက္ျပီဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေၾကညာႏိုင္တဲ့အတြက္ အင္မတန္ဂုဏ္ယူ မိပါတယ္။ ဒီကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းက ၂၀၁၈ ေမလေလာက္ကတည္းက လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေနတဲ့ မႏၲေလးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမစ္ငယ္ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အခုဆို ခ်ိတ္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု KM Terminal and Logistics Limited ၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ဦးညီထြဋ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းသည္ ေရယာဥ္မ်ားအၾကား ကုန္ပစၥည္းစီးဆင္းမႈကို ျမန္ဆန္ေစကာ ကုန္းတြင္းအဓိက သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ယက္မ်ားကိုလည္း ပိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကုန္စည္လက္ခံသူမ်ားႏွင့္ တင္ပို႔သူမ်ား အတြက္လည္း တန္ဖိုးအသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆိပ္ကမ္းတြင္ အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း ထားရွိထားျပီး ၂၄ နာရီ ၇ရက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ ကြန္တိန္နာ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ IT ခ်ိတ္ဆက္စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္း အေလးခ်ိန္စက္၊ ကုန္ပစၥည္းအာမခံႏွင့္ ျပန္လည္တင္ပို႔မည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သြင္းကုန္-ျပည္ပပို႔ကုန္ အခြန္လြတ္ကင္းခြင့္ စသည္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါရွိသြား မည္ျဖစ္သည္။

“စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ ကုန္ပစၥည္းကိုင္တြယ္စီမံေရး အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႔အတူ ဒီကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ႏွစ္ခုက သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ေတြရဲ႕ လည္ပတ္စီးဆင္းမႈကို အဆင့္ျမင့္ေစျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔တာကေန ေဝးေတာ့ အခ်ိန္ကုန္သက္သာတယ္။ ေနာက္ေခတ္မီစက္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ကြန္ပ်ဳတာထိန္းခ်ဳပ္ စနစ္ကုိ သံုးထားတဲ့အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆိပ္ကမ္းကေန ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းေတြကို ရထားသံလမ္းကို သံုးထားတဲ့အတြက္ အာမခံေတြရွိလို႔ စိတ္ပူစရာလည္း မလိုဘူးေပါ့” ဟုဦးညီထြဋ္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ရြာသားႀကီး ကုုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ဗဟုိတြင္ နည္းဗ်ဴဟာက်စြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ ျမစ္ငယ္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ႏွစ္ခုသည္ ျမန္မာျပည္ ေအာက္ပိုုင္းႏွင့္ အထက္ပိုင္း အၾကား ကုန္သြယ္ေရးကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအထိပါ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း ဖြင့္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

“ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအတြက္ ရြာသာၾကီးႏွင့္ ျမစ္ငယ္ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား၏ အေရးပါဝင္ပံု၊ ရန္ကုန္- မႏၲေလးစီးပြားေရး စၾကႍလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထိေရာက္မႈရွိစြာ အဓိက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အေရး ၾကီးပံုကို ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ထားျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

၁။ ႏိုင္ငံအတြင္း တင္သြင္း/တင္ပို႔ျခင္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် ေဆာင္ရြက္ရန္ ပစၥည္းကိရိယာ ျပည့္စံုမႈ။

၂။ ကားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ရထားႏွင့္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္မီ အစီအစဥ္အလိုက္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္။

၃။ Customer မ်ားအား ၎တို႔၏ ကုန္ပစၥည္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆိပ္ကမ္း အေကာက္ခြန္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပိုးမႊားရွင္းလင္းျခင္း၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကုန္သိုေလွာင္ရုံ အစရွိသည့္ ကမာၻ႕ အဆင့္မီ အဆင့္အတန္း အတိုင္း လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ one-stop သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္။

၄။ Door-to-door ကုန္ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မူလေနရာမ်ားႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ သတ္မွတ္ ေနရာမ်ားအထိ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္။

၅။ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ကမာၻတစ္လႊားရွိ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား အားလံုးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုန္းတြင္း ကြန္တိန္နာ ကုန္ေလွာင္ရုံမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ နာမည္ေက်ာ္ သေဘၤာလိုင္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။” စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

#voiceofmyanmar #ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW