ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းစီမံခန္႕ခဲြေရးဥပေဒ ကို လက္ခံလိုက္နာျခင္းမျပဳဖိုု႕  P.S.L.F/T.N.L.Aက ပေလာင္ျပည္သူေတြကိုုတိုုက္တြန္း

မတ္ ၁၁-၂၀၁၉

ေနလင္း (VOM)

ေျမလြတ္ ၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုုင္းေတြကိုု ဥပေဒအတိုုင္းေလွ်ာက္ထားဖိုု႕  ေနာက္ဆံုုးသတ္မွတ္ထားတာဟာ တိုုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ မိရိုုးဖလာေျမယာပိုုင္ဆိုုင္မွဳကိုု ခ်ိဳးေဖါက္ရာေရာက္တယ္ဆိုုျပီး ဒီဥပေဒကိုု လိုုက္နာဖိုု႕မလိုုဘူးလိုု႕  ဒီကေန႕မွာ   တအာင္းျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္က ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထုုတ္လိုုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတိုု႕ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ခုုလိုုေရးသားထားတာကိုုေတြ႕ရပါတယ္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႕ခဲြေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတရပ္အား ျမန္မာအစိုးရ က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႕အတြင္းေနာက္ဆံုး လိုက္နာ ေလွ်ာက္ထားၾကရန္၊ လိုက္နာေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳပါက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားကိုသိမ္းယူျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း ခံရမည္ဟူ၍ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ေၾကညာခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ား၏ မိရိုးဖလာေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို အတင္းအဓမၼဝင္ေရာက္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ယင္း ေျမယာစီမံခန္႕ခဲြေရးဥပေဒကို ေၾကာက္ရႊံ႕စိုးရိမ္ျခင္း၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳၾကရန္ တအာင္းျပည္နယ္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ား အားလံုးကို ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး P.S.L.F/T.N.L.A မွ အထူးတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

ရာစုႏွစ္နီးပါးၾကာရွည္ေနသည့္ျပည္တြင္းစစ္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားဆင္းရဲနိမ့္က်မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလူမ်ဳိးမ်ား၏ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားလူထုအကာကြယ္ေပးမႈအားနည္းျခင္းတို႕ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာေျမယာမ်ားသည္ တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ား လံုးဝ မရွိသေလာက္ နည္းပါး ေနပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားသည္ ထိုေျမယာသစ္ေတာမ်ားအေပၚ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ မီွခိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့ၾကသျဖင့္ ထိုေျမယာမ်ား၏ နဂိုမူရင္းပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္သိမ္းယူၿပီး၊ အဖဲြ႕အစည္းအတြက္၊ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္၊ လုပ္ငန္းရွင္ခရိုနီမ်ားအတြက္ ခဲြေဝသံုးစဲြခဲ့ၾကပါသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္လည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ကို အေၾကာင္းျပၿပီး တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ စစ္အစိုးရလက္ထက္က သိမ္းယူခဲ့သည့္ေျမမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင့္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႕ခဲြေရး ဥပေဒကို လိုက္နာျခင္းမျပဳရန္၊ ေခတ္အဆက္ ဆက္က သိမ္းယူခံခဲ့ရသည့္လယ္ယာေျမစာရင္းမ်ား စနစ္တက်ျပဳစုၿပီး ျပန္လည္ရယူၾကရန္ တအာင္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားကို အေလးအနက္တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

P.S.L.F/T.N.L.A အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ လူထုအေပၚအေျခခံသည့္ေျမယာမူဝါဒေပၚလစီကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားဆံုးရံႈးမႈမရွိေစရန္၊ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ၿပီး လူထုေျမယာအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

တအာင္း ျပည္နယ္တြင္းရွိ မိဘျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္အတင္းအဓမၼသိမ္းယူေဆာင္ရြက္သူ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖဲြ႕အစည္းကိုမဆို P.S.L.F/T.N.L.A မွ ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီး မိမိတို႕၏ ေဒသခံ မိဘျပည္သူလူထုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

 

ျပီးတဲ႕ လကလည္း ခ်င္းျပည္နယ္က ျမိဳ႕တခ်ိဳ႕မွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းစီမံခန္႕ခဲြေရးဥပေဒကိုု ကန္႕ကြက္တဲ႕ လွဳပ္ရွားမွုုေတြ လုုပ္ခဲ႕ပါေသးတယ္။ https://voiceofmyanmarnews.com/news/2019/02/15/ခ်င္းျပည္နယ္မွာ-ဘုိးဘြာ/

 

#voiceofmyanmar #ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုုင္း #TNLA #PSLF

 

 

 

 

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW